Shenzhen Xiongyihua Plastic Insulation Ltd.
Guangdong, China